Noa BlassMusicYogaEducationHebrew Version

הצהרת פרטיות

אתר זה מציג את עבודתה ויצירותיה של נעה בלאס, הוא מופעל על־ידי ומטעם נעה בלאס ובאי כוחה (להלן: מפעילי האתר). השימוש (כלומר, הגלישה, העיון, ההשתתפות וכיו"ב) באתר זה כרוך בהזדהות אוטומטית של מחשבו של המשתמש, ועצם השימוש באתר זה מעיד על ידיעה והסכמה מלאה לדברים הבאים.

אתר זה, ככל האתרים באינטרנט ולפי פרוטוקול ההיפרטקסט הנהוג ברשת זו (HTTP), קולט באופן אוטומטי פרטים מזהים אודות מחשביהם של משתמשי הקצה (end users) העושים בו שימוש. פרטים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של המחשב (IP address), את כתובת האתר שממנו הגיע המשתמש לאתר זה (referring URL) ואת פרטי הדפדפן ומערכת ההפעלה שבשימוש המחשב. הפרטים הנ"ל משמשים את מפעילי האתר לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים ולשם שיפור וייעול השירות שניתן דרך האתר בלבד.

כל מידע אישי המועבר, אם באופן אוטומטי או ידני, ע"י מחשבו של המשתמש למפעילי אתר זה, יישמר בחסות מפעילי האתר, ולא יימסר לגורם חיצוני, אלא אם נאמר אחרת בהקשר הספציפי.

מפעילי האתר מתחייבים לשמור על פרטיותם של כל המשתמשים באתר, ולא לחשוף שום פרט שנמסר על-ידם, לא ברבים ולא בנוכחות גורם חיצוני.

גלישה נעימה!

The page you are reading now has been printed from Noa Blass' website - http://www.noablass.com - Visit the website to get updated with news!